پلمب فروشگاه غیرمجاز سم و کود شیمیایی در خرم بید 22 فروردین 1401

پلمب فروشگاه غیرمجاز سم و کود شیمیایی در خرم بید

سه فروشگاه سم و کود شیمیایی فاقد مجوز قانونی در بخش مشهد مرغاب شهرستان خرم‌بید پلمب شد .