کشف تریاک در نی ریز 14 دی 1401

کشف تریاک در نی ریز

بیش از ۲۰ کیلو گرام مواد مخدر از نوع تریاک در نی ریز کشف شد.