معرفی ۲ مدیر متخلف داراب به دستگاه قضایی 19 اردیبهشت 1401

معرفی ۲ مدیر متخلف داراب به دستگاه قضایی

دو مدیر متخلف در داراب به‌دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی شدند.