معرفی فرماندار جدید بوانات 03 بهمن 1400

معرفی فرماندار جدید بوانات

علی زمانی به عنوان فرماندار جدید بوانات معرفی شد.