فعالیت دوباره کارخانه کیک و کلوچه ممسنی 13 اسفند 1400

فعالیت دوباره کارخانه کیک و کلوچه ممسنی

کارخانه کیک و کلوچه ممسنی بعد از یک دهه تعطیلی به مدار تولید برگشت و تولید آزمایشی آن آغاز شد.