از معجزه جناب عطار باشی تا نابودی طبیعت 30 دی 1400

از معجزه جناب عطار باشی تا نابودی طبیعت

از هر طرف که می‌رویم به بهانه کسب منفعت ویران می‌کنیم و ضربه می‌زنیم.