غرق‌شدن کودک دو ساله در استخر باغ 02 تیر 1401

غرق‌شدن کودک دو ساله در استخر باغ

کودک دوساله بر اثر غرق شدگی در استخر باغ جان خود را از دست.