با این اختراع جلو میلیاردها تومان ضرر گرفته می شود 30 مهر 1401

با این اختراع جلو میلیاردها تومان ضرر گرفته می شود

یک جوان جهرمی توانست با اختراع اسپری ضد علف هرز سس ضرر های این علف هرز به مزارع را بگیرد.