هویت یک تن از شهدای گمنام بیرم شناسایی شد 12 آبان 1400

هویت یک تن از شهدای گمنام بیرم شناسایی شد

هویت یکی از شهدای گمنام مدفون در بیرم لارستان شناسایی شد.