شهید جمهور، مردمی، پاک دست و فساد ستیز بود 10 خرداد 1403

شهید جمهور، مردمی، پاک دست و فساد ستیز بود

سخنگوی هیات دولت گفت: در کنار مردم و برای مردم بودن، فساد ستیزی و پاکدستی از جمله ویژگی‌های آیت الله رئیسی بود.