زوج سارق با ۳۱ فقره سرقت در دام پلیس 06 آذر 1401

زوج سارق با ۳۱ فقره سرقت در دام پلیس

یک زوج در شیراز با حضور در مراکز درمانی و پایانه های مسافری موبایل و کیف مردم را می دزدید دستگیر شدند.