پیوند آسمانی فرشتگان نجات در اورژانس فسا 25 شهریور 1400

پیوند آسمانی فرشتگان نجات در اورژانس فسا

کارشناس اورژانس ۱۱۵ فسا مراسم ازدواج خود را در ستاد عمليات و ارتباطات اورژانس برگزار کرد.