پایش آفت سن مادری در مزارع شهرستان مرودشت 17 اسفند 1401

پایش آفت سن مادری در مزارع شهرستان مرودشت

پایش آفت سن مادری در مزارع علات مرودشت با ۶۰کارشناس در حال انجام است.

مبارزه با آفت سن غلات در ارسنجان 21 فروردین 1401

مبارزه با آفت سن غلات در ارسنجان

کشاورزان نسبت به مبارزه اصولی علیه سن مادری در زمان مناسب اقدام کنند.