۳۵عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان ۲درصد برتر دنیا
۳۵عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان ۲درصد برتر دنیا
براساس شاخص‌های استنادی استاندارد الزویر در سال ۲۰۲۰، ۳۵عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز در شمار دانشمندان ۲درصد برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش مهرنما فارس روابط عمومی دانشگاه شیراز، اعلام کرد:براساس پژوهشی که ازسوی دانشمندان دانشگاه استنفورد، روی داده‌های اسکوپوس انجام شده و در تاریخ ۱۹اکتبر ۲۰۲۱، فهرست ۱۰۰هزار دانشمند پراستناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲درصد برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شدند، ۳۵تن از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شیراز، در فهرست دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.
الزویر یک پایگاه داده با بیش‌از صدهزار دانشمند برتر ایجاد کرده است که اطلاعات استاندارد شده در زمینه‌ی استنادها، h-index، استناد به مقالات و یک شاخص ترکیبی را ارائه می‌دهد. این پژوهش دانشمندان را در ۵حوزه موضوعی اصلی، ۲۲حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶رشته طبقه‌بندی کرده است. شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی نیز، انتشار حداقل ۵مقاله بوده است.
فهرست اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شیراز که در شمار دانشمندان ۲درصد برتر جهان قرارگرفته‌اند، به شرح جدول زیر است. (داده‌های جداگانه برای دوره شغلی در جدول ۱ و همچنین یک ساله در جدول ۲ برای هر دانشمند نشان داده شده است).