چرخش گلوله بعد خروج از اسلحه!
چرخش گلوله بعد خروج از اسلحه!