نجات معجزه آسای یک شهروند در مشهد
نجات معجزه آسای یک شهروند در مشهد