لحظه درگیری و آزادکردن گروگان توسط ماموران پلیس فارس در کوه های اطراف شهرستان داراب
لحظه درگیری و آزادکردن گروگان توسط ماموران پلیس فارس در کوه های اطراف شهرستان داراب