فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف استان
فعالیت سامانه بارشی در مناطق مختلف استان
جاری شدن آبشار‌ها رودخانه‌های فصلی و خوشحالی مردم را به همراه داشت شد.

به گزارش مهرنما فارس ،جاری شدن آبشار‌ها رودخانه‌های فصلی و خوشحالی مردم را به همراه داشت شد.

در این سامانه همچنین برخی خیابان‌ها و معابر هم دچار آبگرفتگی شدند.

شهر اردکان سپیدان هم با ۱۰۰ میلیمتر رکورد بیشتر بارش در استان فارس را به خود اختصاص داد.