ضربه قوی گور خر به شیر نر
ضربه قوی گور خر به شیر نر
لحظاتی زیبا از حیات وحش و شکار شدن گور خر توسط شیر.