شادپیمایی خودرویی عید غدیر خادمیاران رضوی در شیراز
شادپیمایی خودرویی عید غدیر خادمیاران رضوی در شیراز
شادپیمایی خودرویی شب عید غدیر خادمیاران رضوی استان فارس در مسیرهای منتهی به تپه نورالشهدای بوستان کوهپایه شیراز برگزار شد.