رتبۀ اول دانشگاه شیراز در نظام رتبه‌بندی نیچرایندکس
رتبۀ اول دانشگاه شیراز در نظام رتبه‌بندی نیچرایندکس
بنا به آخرین نتایج نظام رتبه‌بندی نیچر ایندکس که براساس مقالات منتشرشده در مجلات معتبر بین‌المللی، مربوط به بازۀ زمانی دسامبر ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ اعلام شده است؛ دانشگاه شیراز صدرنشین دانشگاه‌های کشور شد.

به گزارش مهرنما فارس،  روابط‌عمومی دانشگاه شیراز،اعلام کرد:در نسخۀ جاری رتبه‌بندی نیچر ایندکس که تاریخ یک دسامبر ۲۰۲۱ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ را در بر می‌گیرد، کشور ایران در میان کشور‌های جهان حائز رتبۀ ۳۰ شده است.

در این رتبه‌بندی، ۹۵ سازمان ایرانی حضور دارند که ۷۸ سازمان، ماهیت دانشگاهی دارند. در میان تمام سازمان‌ها، دانشگاه شیراز با کسب رتبۀ ۹۲۱ جهانی در بین سازمان‌ها و نیز کسب رتبۀ ۷۵۴ جهانی در بین دانشگاه‌ها، رتبۀ اول کشور را در هر دو بخش به دست آورده است.

این رتبه‌بندی، بر‌اساس چهار حوزۀ موضوعی کلی فیزیک، شیمی، زمین و علوم محیطی و علوم زیستی بوده است. عملکرد ایران در چهار حوزۀ موضوعی براساس تعداد و سهم مقالات در جدول زیر نشان داده شده است.

رتبۀ اول دانشگاه شیراز در نظام رتبه‌بندی نیچرایندکس

رتبۀ دیگر سازمان‌های کشور نیز در جدول زیر نشان داده شده است.

 

رتبۀ اول دانشگاه شیراز در نظام رتبه‌بندی نیچرایندکسرتبۀ اول دانشگاه شیراز در نظام رتبه‌بندی نیچرایندکس

نیچر ایندکس یک پایگاه اطلاعاتی متشکل از وابستگی سازمانی نویسندگانی است که در ۸۲ نشریۀ برتر علوم طبیعی مقاله چاپ کرده‌اند. نیچر ایندکس تعداد مطلق و تعداد سهم کسری از انتشار مقاله در سطح سازمانی و ملی را ارائه می‌دهد و به این ترتیب، شاخصی از خروجی و همکاری پژوهشی باکیفیت در سطح جهانی است. نیچر ایندکس به‌صورت ماهانه روزآمد شده و اطلاعات یک دورۀ ۱۲ ماهه را روی وبگاه خود نمایش می‌دهد.

 

خروجی مقاله برای یک مؤسسه، کشور، منطقه یا شهر به دوصورت محاسبه می‌شود:

 

تعداد: درصورتی‌که یک یا چندنویسنده مقالۀ پژوهشی از آن مؤسسه یا مکان باشند، بدون توجه به اینکه چه تعداد از نویسندگان همکار از خارج از آن مؤسسه یا مکان وجود دارد، امتیاز یک به مؤسسه یا مکان اختصاص داده می‌شود.

 

سهم: یک شمارش کسری است که نسبت نویسندگان یک مؤسسه یا کشور/ منطقه و تعداد مؤسسات وابسته در هرمقاله را در نظر می‌گیرد برای محاسبۀ سهم، مشارکت همۀ نویسندگان به‌طور مساوی در مقاله در نظر گرفته می‌شود.