بزرگترین تراکتوری که با موتور بخار کار می کنه
بزرگترین تراکتوری که با موتور بخار کار می کنه