ببینید | حمله مجری تلویزیون به مسئولین دولت روی آنتن زنده
ببینید | حمله مجری تلویزیون به مسئولین دولت روی آنتن زنده
مجری تلویزیون خطاب به مسئولین با کنایه گفت: والله این مردم عیال خدا هستند! اگر کاری نکنید حسابتان با کرام الکاتبین است.