ببینید | امکانات جالب یک بنز؛ خودرویی با خصوصیات تانک!
ببینید | امکانات جالب یک بنز؛ خودرویی با خصوصیات تانک!
خودرو بنز گرفتار شده در گل، به راحتی توانست خود را نجات دهد.