ببینید | استفاده قطری‌ها از میزبانی جام جهانی برای تبلیغ حجاب
ببینید | استفاده قطری‌ها از میزبانی جام جهانی برای تبلیغ حجاب
قطری‌ها از میزبانی جام جهانی برای تبلیغ حجاب و گرایش به اسلام در بین طرفداران تیم‌های مختلف استفاده می‌کنند.