ببینید|سرعت فوق العاده مرد نجار در میخ کوبی
ببینید|سرعت فوق العاده مرد نجار در میخ کوبی
مرد نجار با عمل میخ کوبی سرعت عمل و مهارت خود را به نمایش می گذارد.