اولین فیلم محاکمه فوری عاملان قتل شهید حمیدرضا الداغی در سبزوار !
اولین فیلم محاکمه فوری عاملان قتل شهید حمیدرضا الداغی در سبزوار !
رکنا: تصاویر اولیه از محاکمه عاملان قتل شهید حمیدرضا الداغی جوان سبزوار ی که به دست چند اوباش به شهادت رسید را، ببینید. اولین فیلم محاکمه فوری عاملان قتل شهید حمیدرضا الداغی در سبزوار !
  • منبع خبر : رکنا